Zasiłek chorobowy

Zwykły wpis

46dcd6bf309ba355c7ec12135e283ab8

Prawa pracownicze – przewodnik po zasiłku chorobowym

Istnieją dwa rodzaje zasiłku chorobowego, czyli ‘sick pay’ wypłacanego w Anglii i Walii:

  • Contarctual/occupational sick pay, który jest wypłacany na podstawie umowy o pracę,
  • Statutory Sick Pay, czyli ustawowo przewidziany zasiłek chorobowy.

Contractual Sick Pay. Należałoby określić w umowie, że w razie nieobecności w pracy pracownik będzie miał wypłacaną określoną sumę przez wskazany czas. Takie uregulowanie powinno się znaleźć w umowie o pracę, regulaminie pracy albo innych dokumentach określających szczegóły zatrudnienia. Wypłacana na podstawie contarctual sick pay scheme suma może zostać wypłacona również na podstawie the statutory scheme ale nie może być niższa od wartości the Statutory Sick Pay. W razie choroby, umowa powinna określić co należy zrobić, aby ubiegać się o contractual sick pay. Czytaj dalej

Uzyskanie rozwodu

Zwykły wpis

divorce-decree-final

Rozwód w Anglii i Walii jest dopuszczalny w sytuacji, gdy do zawarcia związku małżeńskiego doszło co najmniej przed rokiem oraz doszło do trwałego rozpadu pożycia. Ubiegać się o rozwód mogą osoby na stałe mieszkające w UK i te które zawarły ważne w świetle prawa małżeństwo.

Należy podjąć 3 kroki celem uzyskania rozwodu:

1. Złożenie w sądzie pozwu o rozwód „divorce petition form” wraz z wniesieniem opłaty sądowej (aktualnie wynosi 410 funtów). Ta część postępowania jest najbardziej skomplikowana i w związku z tym często prowadzona jest przez prawników. Czytaj dalej

Najczęstsze problemy prawne Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

londyn

Najczęstsze problemy z jakimi Polacy zgłaszają się do prawników w Wielkiej Brytanii dotyczą:

– prawa rodzinnego,- prawa pracy,  – zaniedbań medycznych,    – wypadków w pracy oraz wypadków drogowych,

– prawa imigracyjnego, – prawa spadkowego

Pomimo, że kancelaria, w której pracuję nie specjalizuje się w prawie karnym to otrzymujemy bardzo dużo tego typu zgłoszeń.

Zawody prawnicze w Anglii i Walii oraz schemat prowadzenia spraw

Zwykły wpis

 

Zawody prawnicze w Anglii i Walii różnią się od tych funkcjonujących na kontynencie i w Polsce.

Wśród angielskich zawodów prawniczych wyróżnia się solicitorów i barritersów. Znakiem rozpoznawczym barristerów jest peruka i toga (ang. wig & gown), wraz z obowiązkowym „skrzydlatym” kołnierzykiem pod szyją i zwisającymi z niego białymi wstążkami (ang. wing collar and bands). Peruka składa się z ponad 30 loków. Od 1685 roku, kiedy adwokaci założyli czarne togi po śmierci króla Karola II noszą je zawsze występując w sądzie.

wigradiusimages

SCHEMAT PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W WIELKIEJ BRYTANII:

I. W pierwszym etapie, klient zwraca się z problemem prawnym do prawnika (ang.solicitor), który zapoznaje się z tematem sprawy oraz kompletuje i/lub przygotowuje niezbędne dokumenty. Przedmiot sprawy, stopień trudności oraz – w przypadku sporu – jego wartość, to jedne z czynników, od których zależy, czy klient będzie mógł być reprezentowany przed sądem przez swojego solicitor’a, czy też reprezentowanie będzie musiało być zlecone adwokatowi (ang.barrister). Czytaj dalej

Podstawowe zagadnienia prawa angielskiego

Zwykły wpis

Powszechnie wiadomo, że prawo angielskie to prawo precedensowe, które tworzone jest w drodze wyroków sądowych. Każdy z wyroków stanowi oficjalne źródło prawa powszechnie obowiązującego.

Anglosaski precedens składa się z dwóch elementów:

  • ratio decidendi – wiążące propozycje rozstrzygnięcia kwestii prawnych oraz
  • obiter dictum – propozycje rozstrzygnięcia kwestii prawnych nie mających kluczowego znaczenia dla sprawy.

Ratio decidendi stanowi z zasady reguła precedensu, która następnie służy za podstawę prawną przy rozstrzyganiu podobnych przypadków w przyszłości. Jest ona wiążąca dla sądów niższej instancji oraz dla sądów apelacyjnych, które ją ustanowiły tak długo, dopóki nie zostanie unieważniona. Nie jest natomiast z zasady wiążąca dla Sądów Najwyższych. Szczegółowo zasady związania określa zasada stare decisis. Z kolei Obiter dicta mimo, iż nie posiadają mocy wiążącej stanowią cenną pomoc dla późniejszych sędziów, a w przypadku gdy pochodzą od sądów najwyższej instancji wpływają faktycznie na kształt przyszłego prawa.

Precedens nie jest jednak niewzruszalny. Po pierwsze reguła precedensu może ulec zestarzeniu w związku ze zmianami zachodzącymi w życiu i moralności społeczeństwa. Po drugie istnieje zawsze ryzyko powstania sprzeczności precedensu z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto, istnieją następujące instytucje prawne:

– overruling oznacza unieważnienie precedensu i może być dokonane tylko przez sąd niezwiązany unieważnianym precedensem.

– distinguishing jest możliwe, wtedy gdy sąd orzekający stwierdzi istnienie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym bieżącej sprawy a okolicznościami faktycznymi jakie miały miejsce w sprawie precedensowej. Co więcej, z distinguishing może skorzystać każdy sąd nawet taki, który jest związany precedensem.

Z kolei w sytuacji, gdy dla aktualnie rozstrzyganej sprawy brak jest wiążącego precedensu mówi się, że mamy do czynienia z tzw. case of first impression (sprawą jeszcze nierozpoznaną), co uprawnia orzekającego w niej sędziego do rozstrzygnięcia jej bądź w oparciu o własne poczucie sprawiedliwości (common sense), bądź poprzez analogię do innych spraw precedensowych.

Już po wskazaniu powyższych zasad prawa widoczna jest całkowita odmienność od prawa kontynentalnego, w tym prawa polskiego.

W kontekście stosowania prawa przez obywateli polskich w Wielkiej Brytanii niezbędnym jest korzystanie z polskiej ustawy z 4 lipca 2011 r. Prawo międzynarodowe prywatne. Ustawa obejmuje regulacje dotyczące kwestii ustalenia pierwszeństwa stosowania odpowiedniego porządku prawnego w konkretnej sprawie.

Common_law_world

System Common law na świecie oraz system mieszany.

Angielskie prawo dla Polaków!

Zwykły wpis

Shelf of old law books

Witam na moim blogu, który został poświęcony prawu Anglii i Walii w kontekście stosowania go przez imigrantów z Polski.

Zamierzam poruszać zagadnienia z poszczególnych gałęzi prawa – prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, zaniedbania medyczne, kwestie odszkodowawcze oraz inne.

Będę bazować na moim doświadczeniu zdobytym w jednej z londyńskich kancelarii.

Zapraszam do śledzenia moich wpisów!