PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: EDUKACJA

Zwykły wpis

images

EDUKACJA

Zgodnie z prawem należy szczególnie traktować niepełnosprawnych uczniów i studentów, przez co rozumie się:

 • zakaz bezpośredniej dyskryminacji np. odmowa przyjęcia do szkoły ze względu na niepełnosprawność,
 • zakaz pośredniej dyskryminacji np. udostępnienie formularzy w nieprzystępnej dla osób niewidzących/niedowidzących formie,
 • zakaz dyskryminacji wynikającej z niepełnosprawności np. odmowa wyjazdu na wycieczkę szkolną dla dziecka niepełnosprawnego
 • nękanie np. krzyk nauczyciela na ucznia, który nie jest w stanie się skoncentrować z powodu swojej niepełnosprawności,
 • prześladowanie np. zawieszenie ucznia w obowiązkach z powodu złożonej skargi.

NIEZBĘDNE DOSTOSOWANIA

Każda placówka oświatowa ma obowiązek dokonać niezbędnych dostosowań, aby uchronić niepełnosprawnych uczniów i studentów przed dyskryminacją. Takie dostosowania mogą obejmować:

 • zmiany w infrastrukturze np. zamontowanie podjazdów umożliwiających dostęp do szkoły,
 • zapewnienie dodatkowego wsparcia i pomocy medycznej np. pomoc nauczyciela o odpowiedniej specjalizacji albo sprzętu.

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE (Special Educational Needs, SEN)

Wszystkie publiczne żłobki, przedszkola, szkoły wraz z lokalną władzą muszą starać się ustalić specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci oraz im pomóc.

Jeśli dziecko posiada zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powinno posiadać również 9-letni plan rozwoju. To pozwoli na ustalenie jakiego wsparcia będzie potrzebowało po ukończeniu szkoły.

SZKOŁA ŚREDNIA

Wszystkie szkoły wyższe i średnie mają obowiązek zatrudnić osobę zajmującą się kwestiami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, tak aby umożliwić im wsparcie.

W razie pytań dotyczących powyższego należy kontaktować się w pierwszej kolejności z pracownikami pomocy społecznej tj. social services.

Stan na dzień: 27 sierpnia 2015 roku

PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ZATRUDNIENIE

Zwykły wpis

disability-symbols

Osoba niepełnosprawna posiada prawo do ochrony przed dyskryminacją w następującym zakresie:

 • zatrudnienie
 • edukacja
 • szczególne wsparcie ze strony policji

Ustawa the Equality Act 2010 oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych wspierają prawa osób niepełnosprawnych tak, aby móc je egzekwować, chronić i rozszerzać.

ZATRUDNIENIE

Zabroniona jest przez prawo dyskryminacja pracowników niepełnosprawnych przez ich pracodawców z powodu ich niepełnosprawności. Ustawa the Equality Act 2010 chroni osoby niepełnosprawne w zakresie:

 • wsparcia przy składaniu pism urzędowych
 • ustaleń dot. rozmów kwalifikacyjnych
 • testów umiejętności i kompetencji
 • ofert pracy
 • warunków pracy, w tym wynagrodzenia
 • propagowania i oferowania różnych możliwości rozwoju
 • zwolnień i bezrobocia
 • postępowania dyscyplinarnego i zażaleń

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracodawca ma obowiązek odpowiednio dostosować warunki pracy do niepełnosprawności zatrudnionych pracowników tak, aby uniknąć nierównego ich traktowania w porównaniu z pracownikami pełnosprawnymi. Przykładowo takie dostosowanie warunków pracy może polegać na ustaleniu szczególnego wymiaru czasu pracy lub dostarczeniu odpowiedniego sprzętu pomocnego w wykonywaniu pracy.

REKRUTACJA

Pracodawca, który rekrutuje pracowników ma prawo zadać pytania dotyczące zdrowia lub niepełnosprawności tylko w ograniczonym zakresie.

Te pytania mogą być związane:

 • z ustaleniem czy przyszły pracownik może wykonywać zadania podstawowe dla danego stanowiska,
 • z ustaleniem czy rekrutowany pracownik może wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej,
 • z ustaleniem czy rekrutowany potrzebuje dodatkowej pomocy podczas procesu rekrutacji,
 • z kontrolą zastosowania prawidłowych procedur,
 • charakterem niepełnosprawności
 • kontrolą bezpieczeństwa.

Pytania w aplikacji o pracę (papierowej lub online) lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą zwykle stanu zdrowia oraz charakteru niepełnosprawności. Należy przed odpowiedzią na pytania przyszłego pracodawcy, zastanowić się czy takie pytanie może zostać zadane na tym etapie rekrutacji.

BEZROBOCIE ORAZ PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ

Niezgodne z prawem jest zwolnienie pracownika z powodu jego niepełnosprawności. Warunki takiego wyboru muszą być sprawiedliwe i jednolite dla wszystkich pracowników.

Pracodawca nie ma również prawa wymuszenia na pracowniku przejścia na emeryturę z powodu pojawienia się niepełnosprawności.

Stan na dzień: 19 sierpnia 2015 roku