Zasiłek dla poszukujących pracy w UK: Jobseeker’s Allowance

Zwykły wpis

jobseekers-allowance_364x200_CNXYK7

zasiłek Jobseeker’s Allowance (JSA), czyli zasiłek dla osób poszukujących pracy może się starać osoba bezrobotna lub pracująca w wymiarze mniejszym niż 16 godzin tygodniowo, która zarazem spełnia poniższe kryteria:
– mieszka w Wielkiej Brytanii;
– jesteś zdolna do pracy;
– jesteś gotowa podjąć pracę (jeśli nie pracuje na część etatu ani nie działa jako wolontariusz, powinieneś być gotów podjąć pracę natychmiast);
– aktywnie poszukuje pracy (w każdym tygodniu wykonuje przynajmniej 3 czynności, które mogą zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia);
– ma 18 lat lub więcej (osoby poniżej 18 roku życia mogą otrzymywać ten zasiłek tylko w szczególnych okolicznościach);
– znajduje się poniżej wieku emerytalnego;
– nie studiuje w pełnym wymiarze godzin.

Istnieją dwa rodzaje zasiłków dla poszukujących pracy tj.:
  1. oparte na składkach na ubezpieczenia (dla osób, które przez 2 lata przed zaprzestaniem zatrudnienia opłacały składki na ubezpieczenie (National Insurance)) albo
  2. oparte na uzyskanym dochodzie (istotny jest zarówno dochód​,​jak i oszczędności wnioskującego i jego małżonka/partnera.
Pierwszy z nich pobierany jest przez 182 dni, a drugi bezterminowo.

Po złożeniu wniosku o zasiłek należy co 2 tygodnie zgłaszać się w urzędzie pracy, a po 6 miesiącach należy odnowić wniosek.

Przykładowo dla osoby w wieku powyżej 25 lat zasiłek wypłacany jest aktualnie w wysokości 73.10 funtów tygodniowo.
​Wypłaty zasiłków dokonywane są zwykle co 2 tygodnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Jobs and Benefits Office w Irlandii Północnej lub Jobcentre Plus w przypadku pozostałej części Wielkiej Brytanii.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o zasiłek online ale w dalszej kolejności konieczne jest osobiste stawiennictwo w najbliższym​ właściwym​ Job Centre Plus.

Stan na dzień: 27 września 2015 roku

PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: POLICJA

Zwykły wpis

74215712-700x265

Podczas przesłuchania przez policję osobom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe prawa. Rodzaj przysługujących praw zależny jest od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności.

Osoby niesłyszące, niedosłyszące lub z upośledzeniem mowy powinni otrzymać pomoc tłumacza, podczas czynności dokonywanych przez Policję. Policja ma prawo przesłuchać osobę bez obecności tłumacza tylko wtedy, gdy opóźnienie może zagrażać ludziom, własności lub dowodom.

Zaburzenia uczenia się
Policja powinna przesłuchać osobę z zaburzeniami uczenia się, kiedy obecna przy tym jest tzw. osoba „appropriate adult”. Taka osoba nie powinna pracować w Policji i powinna mieć doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami uczenia się. Policja może przesłuchać osobę z takimi zaburzeniami bez jednoczesnej obecności „appropriate adult”, tylko jeśli opóźnienie zagraża ludziom, własności albo dowodom.

Prawo do pomocy medycznej

W razie zatrzymania w policyjnej celi, osoba zatrzymana ma prawo do badania lekarskiego przez pracownika służby zdrowia. Takim pracownikiem może być sanitariusz, pielęgniarka albo chirurg policyjny (czasami nazywany „Forensic Medical Examiner”).

Jeśli zatrzymany nie chce zostać przebadany przez pracownika służby zdrowia wymienionego wyżej to może wybrać lekarza

ogólnego (GP), jeśli jest to możliwe w tym czasie. Może się zdarzyć, że trzeba będzie ponieść koszty uzyskanej pomocy medycznej. Fakt udzielenia pomocy medycznej z całą pewnością zostanie odnotowany w rejestrach policyjnych.

Stan na dzień: 10 września 2015 roku

MARIHUANA: PRAWO W UK

Zwykły wpis

W związku z pojawiającymi się pytaniami, tym razem szerzej o tym, co grozi za posiadanie marihuany zgodnie z brytyjskimi regulacjami prawnymi.

W Wielkiej Brytanii marihuana została sklasyfikowana jako narkotyk w klasie B. Marihuana pozostaje nielegalna.

Przedstawiam poniżej maksymalne zagrożenie karami w razie przestępstw narkotykowych ale podkreślam, że wymienione maksymalne kary zasądzane są niezwykle rzadko.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA – MARIHUANA 

Posiadanie marihuany – maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Posiadanie z zamiarem dostarczenia (sprzedaży) – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Dostarczanie (obejmuje branie udziału w procesie sprzedaży, udział w grupie przestępczej, zmuszanie do kupna, zmuszanie do dostarczania) – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Produkcja marihuany – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

Uprawa roślin marihuany – maksymalnie do 14 lat pozbawienia wolności i/lub kara grzywny.

CO GROZI ZA POSIADANIE MARIHUANY?

Zgodnie z podręcznikiem „Guidelines issued by the Association of Chief Police Officers (‘ACPO’)” i w związku z narastającą skalą tego zjawiska w Wielkiej Brytanii możliwe są trzy rozwiązania, jakimi dysponuje funkcjonariusz policji, który zatrzyma osobę posiadającą marihuanę:

1. Upomnienie „Cannabis Warnings”

Osoba, u której stwierdzono po raz pierwszy posiadanie marihuany może otrzymać upomnienie  „Cannabis Warnings”, jeśli nie stwierdzono czynników kwalifikujących, będących podstawą do podjęcia innych czynności. Gdy policjant zdecyduje się jedynie na upomnienie to należy pamiętać, że wiąże się z tym jeszcze:

  • rejestracja ostrzeżenia w policyjnych rejestrach, rejestracja przestępstwa posiadania środków odurzających dla celów statystycznych, uznaje się to zachowanie jako przestępstwo wykryte ale nie dochodzi do odnotowania go w rejestrze karnym tj. ” without criminal record”.

2. Penalty Notice for Disorder (PND), czyli grzywna (w dużym uproszczeniu)

Jeśli zatrzymany otrzymał już wcześniej upomnienie i ponownie znaleziono przy nim marihuanę, to policja może według własnej oceny podjąć decyzję o nałożeniu kary w wysokości £90.00 (w przypadku narkotyków klasy C jest to £60). Gdy PND zostanie uregulowane w ciągu 21 dni to nie podejmowane są dalsze działania i po raz kolejny nie wpisuje się tego przestępstwa do rejestru karnego. Kara PND może zostać zmieniona. Niewykonanie obowiązku uregulowania tej należności spowoduje, że trzeba będzie wpłacić całość kary powiększoną o połowę +50% (£135). Sprawca może odmówić wpłaty PND ale w takim przypadku wielce prawdopodobne jest, że zostanie aresztowany.

3. Aresztowanie

Osoba, która otrzymała już upomnienie oraz PND i po raz kolejny została przy niej znaleziona marihuana powinna zostać aresztowana i przesłuchana przez policję. Na tym etapie, w zależności od okoliczności sprawa zostanie zakończona poprzez zwolnienie aresztowanego, udzielenie pouczenia lub nie podjęcie dodatkowych czynności. Możliwe jest również wydanie po raz kolejny upomnienia albo nałożenie PND.

 

Stan na dzień: 1 września 2015 roku