ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Europejski Tytuł Egzekucyjny i Europejski nakaz zabezpiczenia na rachunku bankowym (3)

Zwykły wpis

IMG_9220

Europejski Tytuł Egzekucyjny (European Enforcement Order)

Europejski Tytuł Egzekucyjny to rodzaj zaświadczenia, które towarzyszy wyrokowi, postanowieniu, ugodzie lub innemu dokumentowi urzędowemu i umożliwia użycie go w obrocie prawnym w różnych krajach, stanowiąc swoisty „europejski paszport sądowy”.

ETE zazwyczaj uzyskiwany jest celem wykonania wyroku, postanowienia, ugody lub innego dokumentu urzędowego w państwie członkowskim, gdzie możemy odzyskać bezsporną wierzytelność w sprawie cywilnej lub handlowej, dotyczy to także należności alimentacyjnych.

Europejski Tytuł Egzekucyjny można uzyskać w odniesieniu do roszczeń stwierdzonych orzeczeniem, ugodą sądową lub innych dokumentów urzędowych wydanych po 31 stycznia 2005 roku. Należy zaznaczyć, że dotyczy to wszelkich orzeczeń, ugód sądowych lub innych dokumentów urzędowych zatwierdzonych lub sporządzonych przed sądem lub organem każdego państwa członkowskiego z wyjątkiem Danii. Czytaj dalej