ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Niezbędnik obligatariusza GetBack (10′)

Zwykły wpis

shutterstock_1062172271

W związku z pojawiającymi się pytaniami od osób, które nabyły obligacje korporacyjne (tj. obligatariuszy) od wrocławskiego windykatora spółki GetBack, przedstawiam niezbędnik prawny, który pomoże poczynić dalsze kroki w stosunku do tych problematycznych inwestycji. 

AFERA GETBACK W PIGUŁCE

Sprawa wrocławskiej spółki GetBack S.A. już od początku tego roku budzi coraz większe emocji. Spółka powstała w 2012 roku. Jej działalność polegała na windykowaniu należności, które były nabywane za środki uzyskane z emisji obligacji korporacyjnych. W lipcu 2017 r. akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.

W maju 2018 roku Spółka złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Stało się po tym, jak:

  • Przychody netto grupy GetBack w 2016 roku wyniosły 422,7 mln zł, czyli wzrosły 104,5% rdr, a zysk netto wyniósł 200,3 mln zł, co oznacza wzrost o 66,5%.
  • W 2017 roku przychody grupy zmalały do poziomu minus 356,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, czyli o 186,5 %. Podobna sytuacja miała miejsce na poziomie zysku (straty) netto, który na dzień 31 grudnia 2017 wyniósł minus 1 352,7 mln zł, co jest spadkiem o 775,5 %.
  • Firma audytorska Deloitte odstąpiła od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok.
  • W kwietniu 2018 roku Spółka podała nieprawdziwe informacje o prowadzonych negocjacjach z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania. Oba te podmioty zdementowały te informacje.

Aktualnie w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne, a w dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2018 roku nowy zarząd spółki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez stary zarząd spółki – dotyczącey niezachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem i przez to wyrządzeniu szkody Spółce GetBack wielkich rozmiarów. W wydanym komunikacie nie podano szczegółów sprawy.

KLUCZOWE DEFINICJE

A. OBLIGACJE KORPORACYJNE

Obligacje korporacyjne to dłużny papier wartościowy (dokument stwierdzający istnienie zadłużenia emitenta), który został wyemitowany przez przedsiębiorstwo na podstawie przepisów ustawy z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Obligacje korporacyjne mogą być emitowane jako instrumenty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe, a zaliczenie do konkretnej kategorii instrumentu zależy od pierwotnego terminu wykupu. Emisja obligacji umożliwia przedsiębiorstwu pozyskanie środków finansowych na realizację długoterminowych inwestycji.

B. KONSUMENT

Konsument to osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Obligatariusze spółki GetBack S.A. stanowią grupę ponad 9 tysięcy osób, którzy uznawani są przez prawo za konsumentów i w związku z tym stosuje się wobec nich szczególne uregulowania.

C. MISSELLING

To nieetyczne praktyki sprzedażowe polegające na proponowaniu konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom i często wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem.

Od czego mam rozpocząć jako obligatariusz GetBack S.A.?

I. Dokumenty: Każdy obligatariusz powinien w pierwszej kolejności odszukać wszelkie dokumenty dotyczące nabycia obligacji GetBack, które mogą się przydać w przyszłym postępowaniu.

II. Ustalenia faktyczne: Warto już teraz poczynić ustalenia faktów związanych z nabyciem tych obligacji. Ustalenia dotyczyć powinny – świadków, miejsc czy też osób oferujących te obligacje.

III. Zabezpieczenie obligacji: Ustalenie czy nabyte obligacje zostały zabezpieczone na majątku dłużnika lub innych podmiotów.

IV. Żądanie przedterminowego wykupu obligacji: Należy rozważyć złożenie żądania przedterminowego wykupu obligacji:

  1. Na podstawie warunków emisji obligacji;
  2. Na podstawie ustawy o obligacjach;

Przy podejmowaniu tej decyzji należy przeanalizować kwestie związane z odsetkami (ustawowe/kapitałowe, gdyż mogą wejść do układu). Nie zawsze taka decyzja na tym etapie będzie dla obligatariusza korzystna.

Do żądania przedterminowego wykupu załączyć należy świadectwo depozytowe. 

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE WS. GETBACK S.A.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi przyspieszone postępowanie układowe (restrukturyzacyjne) wobec GetBack S.A. w związku ze złożonym przez spółkę wnioskiem z dnia 2 maja 2018 roku. Spółka ma do końca sierpnia 2018 roku złożyć w sądzie ostateczny projekt propozycji układowych.

Do reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanowił kuratora. Do zadań kuratora należy czuwanie nad zgodnym z przepisami zaspokojeniem roszczeń obligatariuszy.

Niemniej każdy obligatariusz, który wykaże swoje prawo z obligacji, może działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście, jak i przez ustanowionego pełnomocnika. W tym celu należy złożyć do sędziego-komisarza wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Od chwili dopuszczenia do udziału w postępowaniu obligatariusz przestaje być reprezentowany przez kuratora, a co za tym idzie nie wlicza się go do puli głosów, którymi w imieniu obligatariuszy dysponuje kurator.

PROPOZYCJA GETBACK S.A. Z WNIOSKU O OTWARCIE PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

Zgodnie z propozycją przedstawioną we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Spółka ma oddać 65,36% kwoty wierzytelności w ratach: do końca roku 1,26%, do końca 2019 r. 23,97%, do końca 2020 r. 30,57%, a resztę do 2025 roku. Reszta miałaby być skonwertowana na akcje nowej emisji po 8,53 zł za sztukę. Łącznie planowana jest emisja 82 399 394 akcji.

Natomiast wraz z lipcową aktualizacją spis wierzytelności urósł i wynosi obecnie ponad 3,3 mld zł, podczas gdy w maju miało to być 2,8 mld zł. Przy czym 612 mln zł z tej kwoty to zobowiązania zabezpieczone.

PO ZATWIERDZENIU UKŁADU LUB UMORZENIU POSTĘPOWANIA PRZYSPIESZONEGO

Co się może wydarzyć niedługo?

  • może dojść do zatwierdzenia układu;
  • postępowanie może zakończyć się zatwierdzeniem spisu wierzytelności – wierzyciele otrzymają tytuł egzekucyjny wobec emitenta (Spółki);
  • umorzenia przez Sąd przyspieszonego postępowania układowego;
  • po umorzeniu postępowania może zostać wszczęte postępowanie sanacyjne lub upadłościowe;

Po zakończeniu postępowania w sprawie restrukturyzacji GetBack S.A. obligatariusze będą mogli rozważyć możliwość dochodzenia niezaspokojonych roszczeń na drodze sądowej. Tutaj kluczowe będzie ustalenie, w jaki sposób i od kogo nabyli emitowane obligacje i czy doszło do naruszenia praktyk w zakresie oferowania obligacji, czyli missellingu. Istotne będzie również to, czy obligacje były zabezpieczone i kto jest administratorem zabezpieczeń.

Sprawa w dalszym ciągu jest rozwojowa. Obok obligatariuszy również akcjonariusze Spółki znajdują się trudnej sytuacji. Jednakże, co do zasady ich świadomość dot. ryzyka związanego z tą inwestycją była większa.

PROBLEM

Problemem jest ciągle to, że wielu obligatariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, że zainwestowali w obligacje tej spółki i nie pomaga tutaj prawo restrukturyzacyjne, gdyż w spisie wierzytelności nie jest wymagane zindywidualizowane określenie wszystkich wierzycieli. Problem dotyczy głównie tych którzy skorzystali z pomocy doradcy inwestycyjnego/domu maklerskiego. 

Wraz z tą sprawą zmniejsza się zaufanie Polaków do instytucji finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego zamierza podjąć stosowne działania w celu ochrony inwestorów przed takimi praktykami w przyszłości poprzez np. tzw. „białą listę audytorów”.

Obligatariusze mogą wspierać się nawzajem i podejmować wspólne działania w powstałych w tym celu organizacjach.

PODSUMOWANIE

Każdy obligatariusz powinien już teraz rozważyć podjęcie działań w celu ochrony swoich praw w trwającym postępowaniu restrukturyzacyjnym lub przygotować się do przyszłego postępowania sądowego zmierzającego do dochodzenia niezaspokojonych należności od innych podmiotów od których nabył obligacje np. od banków/domów maklerskich.

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Kontakt: judyta.kasperkiewicz@adwokatura.pl

Stan na dzień: 18 lipca 2018 roku

Photo credit: Shutterstock.com

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s