ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Inne rodzaje egzekucji i koszty komornicze

Zwykły wpis

Czy obowiązek złożenia oświadczenia woli może być przedmiotem egzekucji komorniczej i jakich kosztów egzekucji można się spodziewać?

z15714711V,temida

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, egzekucja świadczeń niepieniężnych ma miejsce wówczas, gdy tytuł wykonawczy stanowiący jej podstawę zobowiązuje dłużnika do świadczenia polegającego na:

  • wydaniu rzeczy ruchomej (art. 1041 k.p.c.)
  • wydaniu nieruchomości lub statku bądź opróżnieniu pomieszczenia (art. 1046 k.p.c.)
  • wykonaniu czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba, czyli czynności zastępczych (art. 1049 k.p.c.)
  • wykonaniu czynności, której inna osoba wykonać za dłużnika nie może, czyli czynności niezastępowalnych (art. 1050 k.p.c.)
  • na zaniechaniu pewnej czynności i nieprzeszkadzaniu czynności wierzyciela(art. 1051 k.p.c.)
  • złożeniu oznaczonego oświadczenia woli (art. 1047 k.p.c.)

Koszty komornicze

Wydatki

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą.

Opłaty komornicze

Opłaty komornicze obejmują:

  1. Opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  2. Opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.

Opłaty komornicze są stosunkowe albo stałe.

W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Kwota wpłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia.

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych.

Jeżeli wniosek wierzyciela, o którym mowa w ust. 1, został zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata wynosi 100 złotych.

Opłata stała od wniosku o:

  1. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
  2. Sporządzenie spisu inwentarza

– wynosi 400 złotych.

Zwolnienie od kosztów sądowych przysługujące stronie z mocy ustawy albo przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym rozciąga się na koszty komornicze.

Idzie rewolucja w kosztach komorniczych i szereg innych zmian nastąpi już wkrótce.

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 8 października 2018 roku 

Zdjęcie: Pixbay.com

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.