Podstawowe zagadnienia prawa angielskiego

Zwykły wpis

Powszechnie wiadomo, że prawo angielskie to prawo precedensowe, które tworzone jest w drodze wyroków sądowych. Każdy z wyroków stanowi oficjalne źródło prawa powszechnie obowiązującego.

Anglosaski precedens składa się z dwóch elementów:

  • ratio decidendi – wiążące propozycje rozstrzygnięcia kwestii prawnych oraz
  • obiter dictum – propozycje rozstrzygnięcia kwestii prawnych nie mających kluczowego znaczenia dla sprawy.

Ratio decidendi stanowi z zasady reguła precedensu, która następnie służy za podstawę prawną przy rozstrzyganiu podobnych przypadków w przyszłości. Jest ona wiążąca dla sądów niższej instancji oraz dla sądów apelacyjnych, które ją ustanowiły tak długo, dopóki nie zostanie unieważniona. Nie jest natomiast z zasady wiążąca dla Sądów Najwyższych. Szczegółowo zasady związania określa zasada stare decisis. Z kolei Obiter dicta mimo, iż nie posiadają mocy wiążącej stanowią cenną pomoc dla późniejszych sędziów, a w przypadku gdy pochodzą od sądów najwyższej instancji wpływają faktycznie na kształt przyszłego prawa.

Precedens nie jest jednak niewzruszalny. Po pierwsze reguła precedensu może ulec zestarzeniu w związku ze zmianami zachodzącymi w życiu i moralności społeczeństwa. Po drugie istnieje zawsze ryzyko powstania sprzeczności precedensu z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto, istnieją następujące instytucje prawne:

– overruling oznacza unieważnienie precedensu i może być dokonane tylko przez sąd niezwiązany unieważnianym precedensem.

– distinguishing jest możliwe, wtedy gdy sąd orzekający stwierdzi istnienie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym bieżącej sprawy a okolicznościami faktycznymi jakie miały miejsce w sprawie precedensowej. Co więcej, z distinguishing może skorzystać każdy sąd nawet taki, który jest związany precedensem.

Z kolei w sytuacji, gdy dla aktualnie rozstrzyganej sprawy brak jest wiążącego precedensu mówi się, że mamy do czynienia z tzw. case of first impression (sprawą jeszcze nierozpoznaną), co uprawnia orzekającego w niej sędziego do rozstrzygnięcia jej bądź w oparciu o własne poczucie sprawiedliwości (common sense), bądź poprzez analogię do innych spraw precedensowych.

Już po wskazaniu powyższych zasad prawa widoczna jest całkowita odmienność od prawa kontynentalnego, w tym prawa polskiego.

W kontekście stosowania prawa przez obywateli polskich w Wielkiej Brytanii niezbędnym jest korzystanie z polskiej ustawy z 4 lipca 2011 r. Prawo międzynarodowe prywatne. Ustawa obejmuje regulacje dotyczące kwestii ustalenia pierwszeństwa stosowania odpowiedniego porządku prawnego w konkretnej sprawie.

Common_law_world

System Common law na świecie oraz system mieszany.