Wynajmowanie pokoju w domu mieszkalnym; wynajem w UK, cz. I

Zwykły wpis

for rent

WYNAJMUJĄCY

Właściciel domu staje się wynajmującym „resident landlord”, jeśli sam zamieszkuje w tym domu.  Dom ten może stanowić jedyne lub głowne miejsce jego zamieszkania.

Jeśli spełnione zostają ww. warunki to wynajmujący posiada ściśle określone prawa i obowiązki:

 • utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym oraz takim, który nie stwarza niebezpieczeństwa,
 • lokator albo najemca nie posiada prawa, aby zmienić ustalony czynsz,
 • możliwość uzyskania dochodu na poziomie £7,500 rocznie ze zwolnieniem z podatku według planu „the Rent a Room Scheme”,
 • w razie wynajmu całej nieruchomości możliwość wypowiedzenia najmu w krótszym czasie,

Jako wynajmujący możesz zapytać potencjalnych najemców o referencje i powinniście wspólnie z najemcą zapoznać się z warunkami wynajmu, przed podpisaniem umowy.

PRZYSTĄPIENIE DO PLANU WYNAJMU POKOI ‚THE RENT A ROOM SCHEME’

Plan ten pozwala na wynajmowanie z ulgą podatkową. Kwota maksymalna dochodu  to £7,500 rocznie i w razie dzielenia dochodu z współmałżonkiem lub partnerem, kwota ta jest również dzielona.

Nie ma żadnych ograniczeń powierzchniowych w razie wynajmowania domu mieszkalnego.

JAK TO DZIAŁA?

Zwolnienie jest automatyczne do dochodu we wskazanej wysokości. Aby zostać zwolnionym, nie ma potrzeby wnioskować o to.

Należy jednak złożyć formularz o zwrot podatku, jeśli dochód wynosi więcej niż ta kwota. Od 6 kwietnia 2016 roku, jest to  £7,500, a w okresie od 2015 do 2016 roku, próg stanowiła kwota £4,250.

Jeśli zdecydujesz się nie wybierać tej opcji i nie przystąpisz do planu, w zamian będziesz rejestrował twój dochód i wydatki na nieruchomość w celu zwrotu podatku.

UPRAWNIENIA

W każdym czasie możesz zgłosić się do planu, jeśli:

 • jesteś wynajmującym we własnym lub obcym domu,
 • prowadzisz hostel typu ‚bed and breakfast’ albo ‚guest house’.

Nie można przystąpić do planu w przypadku wynajmu domu podzielonego na samodzielne mieszkania.

TYP WYNAJMU

Sposób w jaki wynajmujący dzieli dom z najemcą określa, jaki rodzaj wynajmu ich wiąże. To wpływa na prawa stron stosunku najmu i w jaki sposób będą mogli go zakończyć.

TWÓJ NAJEMCA MA ZAGWARANTOWANĄ OCHRONĘ

Twój najemca ma zagwarantowaną podstawową ochronę, jeśli:

 • mieszka w twoim domu,
 • nie dzieli wspólnej przestrzeni z tobą albo z twoją rodziną,

Jeśli twój najemca nie opuści lokalu na twoje żądanie po odpowiednim wypowiedzeniu, będziesz musiał wystąpić do sądu o nakaz eksmisji.

OKRES WYNAJMU

Okres wynajmu albo licencja można określić jako:

 • periodyczny – trwają od pierwszego po następne okresy wynajmu,
 • na czas określony – liczone w tygodniach, miesiącach i latach,

W razie braku ustaleń, automatycznie obowiązuje periodyczny okres wynajmu (nieokreślony).

Ciąg dalszy nastąpi. Już w następnym wpisie o depozycie, czynszu, podatkach i zakończeniu najmu. Zapraszam.

Stan na dzień: 11 sierpnia 2017 roku

Rejestracja zagranicznej firmy w UK

Zwykły wpis

international-business1.jpg

REJESTRACJA FIRMY W UK

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny planuje rozpocząć działalność w UK lub przenieść już istniejącą do UK to ma obowiązek ją zarejestrować.

Niektóre rodzaje firm (przedsiębiorstw) nie mogą dokonać takiej rejestracji, w tym np. spółka partnerska czy też nieposiadające osobowości prawnej ‚unincorporated’. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Departamentem Handlu Zagranicznego w celu uzyskania porady. Czytaj dalej

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ANGLII: POLACY W BIZNESIE

Zwykły wpis

have-you-thought-setting-up-own-businessJEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jeszcze przed poinformowaniem HMRC osoba wykonująca działalność samodzielnie funkcjonuje jako „a sole trader”. Jednak, aby uczynić zadość formalnościom, należy dokonać rejestracji statusu. Jest to niezbędne również po to, aby mieć pewność, że opłacany będzie prawidłowy podatek dochodowy i we właściwej wysokości uiszczane będzie ubezpieczenie społeczne. Czytaj dalej

Drony w Anglii: prawo

Zwykły wpis

dron-dji-inspire-quadcopter-fly-sky-49673236

Prawo dotyczące dronów w Wielkiej Brytanii

Bezzałogowe statki latające (inaczej UAV, drony) w pierwszej fazie ich zastosowania były używane w celach militarnych, a aktualnie stają się powszechnie dostępnym urządzeniem. Wykorzystywane są przez pasjonatów w celach prywatnych (np. robienie wysokiej jakości panoramicznych zdjęć) czy w celach komercyjnych (np. kręcenie filmów). Czytaj dalej

Obrona przed naruszeniem praw własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

Intellectual-Property-Law

Każdy, czyje prawa z zakresu własności intelektualnej (z ang. IP law) zostały naruszone (z ang. infringement) może podjąć stosowne kroki celem ochrony swoich praw.

Przykłady naruszenia IP law obejmują m.in. sytuację, gdy dochodzi do:

 • używania, sprzedawania lub importowania opatentowanego produktu lub procesu;
 • używania czyjejś pracy chronionej prawem autorskim bez pozwolenia autora;
 • tworzenia, oferowania albo sprzedaży zarejestrowanego wzoru użytkowego w celach komercyjnych;
 • używania znaku towarowego identycznego lub podobnego do zarejestrowanego wcześniej;

Czytaj dalej

Jak odzyskać dług w Anglii? Egzekucja należności

Zwykły wpis

fotolia_33115212_xs

Co po złożeniu pozwu o zapłatę?

Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy przeciwko, którym pozew jest skierowany powinni ustosunkować się do żądania pozwu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia.

Brak odpowiedzi

W razie braku odpowiedzi od pozwanego należy wnieść do sądu pozew o zapłatę.

W tym celu można:

W razie otrzymania zapłaty

Należy poinformować, że pozew zostanie wycofany, jeśli dłużnik dokona zapłaty albo przedstawi zadowalającą ofertę spłaty zadłużenia.

Należy poinformować o tych zdarzeniach również:

 • centrum sądowe w przypadku złożenia pozwu w formie papierowej
 • centrum pomocy the Money Claim Online help desk w przypadku złożenia pozwu w formie papierowej

Money Claim Online help desk
mcol@hmcts.gsi.gov.uk
0300 123 1057 or 01604 619 402
Czynne od poniedziałku do piątku 8:45-17:00

Jak złożyć pozew o zapłatę do sądu?

Koniecznym będzie przeprowadzenie posiedzenia sądu w razie:

 • jeśli strona pozwana zaprzeczy istnienia zadłużenia,
 • jeśli strona pozwana nie zgadza się z sumą zadłużenia,
 • jeśli strona powodowa nie zgadza się z proponowaną formę spłaty zadłużenia.

Następnie sąd prześle kwestionariusz z zapytaniem o szczegóły sprawy. Należy go wypełnić i odesłać. Wymagane jest również uiszczenie dodatkowych opłat sądowych.

Porozumienie pozasądowe

Strona powodowa może w dalszym ciągu prowadzić rozmowy celem osiągnięcia porozumienia aż do czasu wyznaczonego posiedzenia sądu.

Jeśli dochodzona kwota ma wartość niższą niż £10,000 można skorzystać z pomocy i w tym celu skontaktować się z właściwym miejscowo county court.

Istnieje możliwość uzyskania zwrotu części opłaty sądowej, jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta przed posiedzeniem sądu.

Sędzia prowadzący sprawę może nie przyznać zwrotu kosztów jeśli uzna, że strona nie poczyniła wysiłku celem rozstrzygnięcia sprawy pozasądownie.

Skierowanie sprawy do sądu

Pojawia się konieczność skierowania sprawy do sądu, jeśli strona pozwana zaprzecza istnienia zobowiązania i decyduje się na obronę swojego stanowiska.

Drobne roszczenia czyli small claims

Jeśli sprawa należy do drobnych roszczeń poniżej £10,000 może okazać się wystarczająca wymiana pism bez wyznaczania posiedzenia sądu.

W razie konieczności zwołania posiedzenia sądu każda ze stron może:

 • działać osobiście
 • wynająć barrister’a albo solicitor’a jako swojego pełnomocnika
 • umocować do działania w swoim imieniu np. partnera czy inną osobę ale to wymaga pozwolenia sądu.

Posiedzenia w sprawach drobnych roszczeń odbywają się zwykle w pokojach sędziów, a rzadziej w salach sądowych w county court.

Sprawy o roszczenia powyżej £10,000

Bardziej formalne posiedzenie sądu odbywa się w razie dochodzenia roszczenia powyżej £10,000. W takich przypadkach zaleca się jednak skorzystanie z pomocy prawnej.

Po posiedzeniu sądu

Po posiedzeniu sądu zostanie przesłane stronom pismo wraz z decyzją sądu i pouczeniem o konieczności podjęcia dalszych kroków w danej sprawie.

Od tej decyzji sądu można wnosić odwołania i w celu uzyskania pomocy przy sporządzeniu takiego odwołania można zwrócić się o pomoc Citizen’s Advice Bureau.

Egzekucja należności

Istnieje możliwość skierowania wniosku do sądu o odebranie należności w razie wygranej sprawy.

W takim przypadku należy uiścić dodatkową opłatę sądową tj. £50 za obecność w sądzie na posiedzeniu i za kolejne przewidziane w procedurze kroki po £100 za każdą czynność.

Rozeznanie się w sytuacji materialnej dłużnika

Warto rozeznać się w sytuacji materialnej dłużnika, gdyż to może ułatwić dalszą egzekucję należności.

Można wnioskować do sądu o zobowiązanie dłużnika do przedstawienia dowodu na ustalenie jego dochodu i wydatków np. rachunki czy zaświadczenia.

Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca to można wnosić o stawienie się w sądzie pracownika tego przedsiębiorcy, który udzieli informacji o stanie rachunków bankowych przedsiębiorcy, który jest dłużnikiem.

Po uzyskaniu tych informacji strona powodowa może wybrać sposób w jaki chce, aby doszło do zaspokojenia jej roszczenia.

Odebranie należności przez komornika

Strona powodowa może złożyć wniosek w sądzie o zlecenie komornikowi odebrania należności od dłużnika.

W tym celu można:

Komornik wezwie dłużnika do zapłaty w ciągu 7 dni.

Jeśli dług nie zostanie spłacony to komornik odwiedzi dłużnika celem sprawdzenia czy posiada majątek, który można by spieniężyć.

Pobranie należności z wynagrodzenia dłużnika

Strona powodowa może zwrócić się do sądu z wnioskiem o ściągnięcie zadłużenia z wynagrodzenia dłużnika. W tym celu sąd przesyła wydane postanowienie pracodawcy dłużnika.

Decydując się na taką formę spłaty zadłużenia należy wypełnić attachment of earnings order.

Blokada rachunku bankowego

Sąd może zdecydować o ustanowieniu blokady na prywatnym rachunku dłużnika lub rachunku firmowym.

W tym celu należy wypełnić third party debt order. Sąd zdecyduje czy środki pieniężne mogą zostać użyte celem spłaty zadłużenia.

Obciążenie nieruchomości należącej do dłużnika

Strona powodowa może wnosić do sądu o obciążenie nieruchomości, której właścicielem jest dłużnik. Dotyczy to zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. W tym celu należy wypełnić „charging order”.

Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana to dłużnik ma obowiązek wypłacić kwotę równą wartości ustanowionego obciążenia.

Stan na dzień: 25 listopada 2015 roku

Jak odzyskać dług w Anglii? Roszczenie o zapłatę

Zwykły wpis

keep-calm-and-always-pay-your-debts-4

Każdy komu nie zwrócono długu może podjąć stosowne kroki przewidziane prawem celem odzyskania swoich pieniędzy. Taka procedura nazywana jest „making a court claim” czyli wnoszenie roszczenia o zapłatę albo inaczej wszczęcie sprawy w ramach „small claims court”. Istotną jest kwestią konieczności uiszczenia opłaty sądowej.

Należy pamiętać, że możliwe jest inne rozwiązanie tj. przeprowadzenie mediacji, która może okazać się szybszym i tańszym sposobem na zakończenie sprawy. Podczas mediacji stronom pomaga rozwiązać spór niezależna trzecia strona.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie z angielskim prawem roszczenie o zapłatę trafia do sądu w ostateczności. Wcześniej jednak należy podążać niżej opisaną procedurą, która w większości przypadków powinna odnieść skutek.

Odmienna procedura od tutaj opisanej przewidziana jest w Szkocji.

Jak dochodzić zwrotu długu?

W razie chęci podjęcia stosownych działań i skierowania formalnego roszczenia do dłużnika należy:

 • użyć Money Claim Online albo
 • ściągnąć i wypełnić formularz pozwu (forma papierowa).

Tańszym i szybszym sposobem złożenia pozwu jest droga online, która dopuszczalna jest w większości sprawach.

Na jaki adres przesłać pozew o zapłatę?

Pozew należy przesłać na poniższy adres:

County Court Money Claims Centre
PO Box 527
Salford
M5 0BY

Do pozwu należy załączyć dowód uiszczenia stosownej opłaty sądowej.

Co nastąpi dalej?

Możliwa jest konieczność stawienia się na posiedzenie w sądzie, jeśli druga strona zaprzeczy istnieniu zobowiązania (długu).

Sąd może wydać postanowienie zobowiązujące do zwrotu długu, gdy strona przeciwna potwierdza istnienie zobowiązania albo nie ustosunkuje się do roszczenia.

Jeśli dłużnik nadal nie zwróci długu to należy podjąć dodatkowe kroki celem odzyskania długu poprzez np. skorzystanie z pomocy komornika. Ten etap nazywany jest „enforcing a judgement”, czyli egzekucją należności.

Pomoc w przygotowaniu roszczenia o zapłatę

W razie składania pozwu online istnieje możliwość skorzystania z pomocy:

Money Claim Online help desk
mcol@hmcts.gsi.gov.uk
0300 123 1057
0160 461 9402
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:45 do 17:00

Natomiast w razie skorzystania z formularza należy skontaktować się z sądem, czyli:

County Court Money Claims Centre
0300 123 1372
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:00

Oszacowanie odsetek

Istnieje możliwość dochodzenia odsetek od niezwróconego w terminie długu. W przypadku relacji B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami należą się komercyjne odsetki za opóźnienie. Natomiast dla wszystkich innych odsetki ustalone są na poziomie 8%.

Aby dokonać prawidłowego obliczenia wartości odsetek należy zastosować się do poniższego:

 1. Oszacowanie odsetek w skali roku: wziąć dochodzoną sumę zadłużenia i pomnożyć o 0,08 (8%).
 2. Oszacowanie odsetek za każdy dzień: należy podzielić odsetek w skali roku na 365 dni.
 3. Właściwa, końcowa suma odsetek: pomnożyć dzienną wartość odsetek o liczbę dni opóźnienia w spłacie konkretnego zadłużenia.

Przykład

Jeśli kwota zadłużenia wynosi £1000:

 • odsetki w skali roku £80 (1000 x 0.08 = 80)
 • jeśli dojdzie do podziału £80 na 365 wynik da odsetki dzienne: około 22p dziennie (80 / 365 = 0.22)
 • po 50 dniach odsetki wyniosą £11 (50 x 0.22 = 11)

Stan na dzień: 7 listopada 2014 roku

Opłaty sądowe w Anglii

Zwykły wpis

fot-300x200

Opłaty sądowe

Wysokość opłaty sądowej oparta jest na sumie dochodzonego roszczenia wraz z odsetkami.

Skorzystanie z platformy Money Claim Online będzie tańszym sposobem dochodzenia roszczenia od tego, które wymaga przesłania pozwu do sądu.

Dochodzona kwota Opłata za przesłanie pozwu pocztą Opłata przy skorzystaniu z Money Claim Online
do £300 £35 £25
£300.01 do£500 £50 £35
£500.01 do £1,000 £70 £60
£1,000.01 do £1,500 £80 £70
£1,500.01 do £3,000 £115 £105
£3,000.01 do £5,000 £205 £185
£5,000.01 do £10,000 £455 £410
£10,000.01 do £100,000 5% wartości roszczenia 4.5% wartości roszczenia
£100,000.01 do £200,000 5% wartości roszczenia niedopuszczalne przy Money Claim Online
więcej niż £200 000 £10 000 niedopuszczalne przy Money Claim Online

Istnieje możliwość wniesienia opłaty przy użyciu karty kredytowej albo debetowej przy wyborze platformy online.

W razie wyboru papierowej formy pozwu należy wnieść opłatę poprzez pocztowy przekaz albo czek płatny dla ‘HM Courts and Tribunals Service’.

W dalszym postępowaniu mogą pojawić się jeszcze inne opłaty np. za posiedzenie sądu tj. a court hearing albo w razie konieczność egzekucji postanowienia sądu.

W sytuacji wygranej sprawy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu kosztów postępowania.

Stan na dzień: 22 lipca 2015 roku

Jak odzyskać dług w Anglii?

Zwykły wpis

Każdy może podjąć prawnie dopuszczalne działania celem odzyskania swoich pieniędzy od osoby fizycznej lub prawnej, która ich nie zwraca. Takie działanie, czyli zgłoszenie formalnie roszczenia, wniesienie pozwu to „making a court claim”. Wymogiem w tej procedurze zwykle jest wniesienie opłaty sądowej od takiego pozwu o zapłatę. Należy pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko, że roszczenie nie zostanie uznane albo egzekucja okaże się bezskuteczna.

Często postępowanie mediacyjne może okazać się szybsze i tańsze od tego prowadzonego przez sąd. W ramach mediacji bezstronny mediator pomaga obu stronom osiągnąć porozumienie (ugodę).

Odrębne regulacje obowiązują w Szkocji.

Jak wszcząć sprawę o zapłatę? 

Można w tym celu użyć:

– platformy Money Claim Online: https://www.gov.uk/make-money-claim-online

– ściągnąć formularz pozwu: http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetForm.do?court_forms_id=338

Szybsza i tańsza forma wszczęcia postępowania to droga platformy umożliwiającej wszczęcie sprawy online, na którą można się zdecydować w większości przypadków.

Wypełniony formularz pozwu należy przesłać na następujący adres: County Court Money Claims Centre, PO Box 527 Salford M5 0BY. Do pozwu załączyć należy dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Co kolejno może nastąpić?
Wnoszący pozew (powód) może zostać wezwany na posiedzenie sądu, jeśli druga strona (pozwany) zaprzecza istnieniu zobowiązania.

Postanowienie sądu będące nakazem zapłaty można uzyskać od razu, jeśli pozwany przyzna istnienie zobowiązania albo nie udzieli odpowiedzi na pozew.

Jeśli po wydanym przez sąd nakazie pozwany nadal nie spełni roszczenia to można podjąć kolejne kroki. W celu egzekucji postanowienia sądu należy zwrócić się o pomoc do komornika. Ta procedura nazywana jest ‚enforcing a judgment’.

Pomoc w przygotowaniu pozwu można uzyskać od ‚the Money Claim Online help desk’  w razie wyboru formy platformy online.

Kontakt: Money Claim Online help desk
mcol@hmcts.gsi.gov.uk 0300 123 1057, 0160 461 9402
poniedziałek do piątek to  od 8:45 do 17:00

Natomiast w razie wyboru formy papierowej można skontaktować się z sądowym centrum pomocy:

County Court Money Claims Centre, tel. 0300 123 1372
poniedziałek do piątek 8:30 do 17:00.

Stan na dzień: 4 lipca 2015 roku

Ochrona przed oszustwami finansowymi w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

8643474672_a1174c1cb2_zKażdego roku miliony Brytyjczyków stają się ofiarami oszustów finansowych. Straty sięgają ostatnio nawet 1 miliarda funtów rocznie, a ta kwota z roku na rok wzrasta. Oszuści posługują się różnymi narzędziami w dotarciu do potencjalnej ofiary tj. sms-y, e-maile, rozmowy telefoniczne a coraz rzadziej listownie. W obawie przed oszustami finansowymi należy przede wszystkim zachować ostrożność w sytuacjach, gdy o dane objęte tajemnicą zostaniemy poproszeni przez osoby albo firmy nam nieznane.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kilka organizacji, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw oszustw finansowych. Wyróżnić można przykładowo:

1. Financial Conduct Authority – stanowi niezależną od rządu organizację wspomagającą konsumentów, dbającą o spójność na brytyjskim rynku oraz udzielającą potwierdzeń wysokiej jakości dla wnioskujących o to przedsiębiorców.

W razie uzyskania podejrzanego telefonu albo wiadomości e-mail należy zgłosić ten fakt używając jednego z formularzy na stronie organizacji http://www.fca.org.uk/ albo skontaktować się z Infolinią dla konsumentów pod numerem telefonu: 0800 111 6768.

Natomiast w razie utraty pieniędzy należy to zdarzenie zgłosić do Action Fraud dzwoniąc pod numerem telefonu 0300 123 2040 albo poprzez stronę internetową www.actionfraud.police.uk.

2. Competition & Markets Authority – jest pozarządową organizacją działająca od 1 kwietnia 2014 roku na rzecz poprawnych relacji pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami oraz ich oddziaływania na ekonomię. Zajmuje się czuwaniem nad prawidłowością dokonywanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw, dba o przestrzeganie regulacji prawa antymonopolowego, wszczyna postępowanie karne w zakresie przestępstw kartelowych (tj. zmowy między producentami) oraz szeroko rozumianego wsparcia dla konsumentów. Więcej: https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority

3. Card Watch – jest jednostką, która działa wspólnie z policją, sprzedawcami i organizacjami takimi jak Crimestoppers, by wspomóc zwalczanie oszustw związanych z plastikowymi kartami kredytowymi. Ich strona internetowa zawiera informacje o oszustwach wymierzonych w użytkowników kart kredytowych. Więcej: http://www.cardwatch.org.uk/

4. Citizens Advice Bureau – jest znaną organizacją charytatywną świadczącą pomoc również w zakresie pomocy ofiarom oszustustw finansowych. Więcej: http://www.citizensadvice.org.uk/

5. CIFAS The UK’s Fraud Prevention Service – zajmuje się gromadzeniem danych dotyczących oszustw w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Współpracuje z ponad 300 instytucjami dzięki którym gromadzone są dane. Prowadzone są rejestry narodowe jaki i wewnętrzne we współpracujących instytucjach. Więcej: https://www.cifas.org.uk/

Stan prawny na dzień: 29 grudnia 2014 roku